Wytyczne w zakresie ochrony środowiska

Wytyczne w zakresie ochrony środowiska stanowią ramy dla wszystkich przedsiębiorstw Arvato. Systematyczne podejście do raportowania środowiskowego w firmie zapewnia spójność ich wdrażania i dokumentacji.

Odpowiedzialność

Kluczowe w filozofii Arvato jest to, że każdy pracownik powinien czuć się odpowiedzialny za ochronę środowiska. W związku z tym, dokładamy wszelkich starań, aby promować i poszszerzać wiedzę odnośnie tej dziedziny. Zobowiązujemy się do działania w sposób przyjazny dla środowiska,
a nie tylko zgodny z przepisami. Jednym z naszych zadań jest wprowadzenie i utrzymanie skutecznego systemu zarządzania środowiskowego
w każdym oddziale firmy.

Działamy z myślą o przyszłości

Grupa Arvato działa zgodnie z normami i wartościami społecznymi, a także szanuje osobowość każdego z naszych pracowników. Informujemy ich, jak i wszystkie zainteresowane osoby, o wszelkich oddziaływaniach na poszczególne obszary środowiska wynikających z prowadzonej przez nas działalności. Przywiązujemy wielką wagę do zrównoważonego rozwoju naszych firm. Zanim wprowadzimy nowy produkt lub usługę, przeprowadzamy analizy i oceny pod względem aspektów, które mogą być istotne dla środowiska. Dlatego jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom innowacyjne technologie i indywidualne rozwiązania we wszystkich dziedzinach naszej działalności, nie zapominając o wysokich standardach w zakresie ochrony środowiska, którymi się kierujemy.

Razem z klientami i dostawcami

Standardy postępowania, jakich wymagamy od pracowników, są również istotne w relacjach z naszymi klientami i dostawcami. Współpracujemy
z nimi, aby stawić czoła wyzwaniom w sposób ekonomicznie skuteczny, jak również przyjazny wobec środowiska. Kontrahenci i dostawcy są wybierani zgodnie z normami ochrony środowiska. Aspekty istotne z punktu widzenia ekologii odgrywają coraz ważniejszą rolę w rozwiązaniach,
jakie oferujemy naszym klientom.

Zapobieganie

Celem zarządzania przedsiębiorstwem jest optymalizacja zużycia surowców, energii i wody oraz minimalizowania wpływów jego działalności
na środowisko w postaci emisji substancji do powietrza, odpadów i zanieczyszczeń ścieków. Ponadto, zarządzający grupą Arvato i wszystkimi spółkami zależnymi dokładają wszelkich starań, aby zapobiec wypadkom związanym z emisją gazów szkodliwych. Jednak w razie wystąpienia takiego zdarzenia, nasi pracownicy zostali przeszkoleni i wiedzą, w jaki sposób reagować, znają zasady postępowania mające na celu zapewnienie,
że wszelkie skutki w możliwie minimalnym stopniu wpływają na środowisko.

Przejrzystość działań i prowadzenie dialogu

Współpraca z agencjami rządowymi i odpowiednimi grupami w społeczeństwie jest stałym elementem pracy Arvato i jej spółek członkowskich. Dziś i w przyszłości damy z siebie wszystko, aby mieć pewność, że nasze działania nie budzą żadnych wątpliwości i możemy o nich otwarcie rozmawiać z naszymi partnerami. Ta gotowość do dialogu jest integralną częścią naszej filozofii korporacyjnej. Ponadto oferujemy wszystkim naszym firmom możliwość dokonania przeglądu swoich działań środowiskowych w ramach niezależnego postępowania certyfikacyjnego.

Wytyczne i ich aktualizacja

Wytyczne te są wiążące dla wszystkich pracowników Arvato i firm członkowskich. Jeśli część tych wytycznych jest nieaktualna lub nieodpowiednia, zaangażowane strony mają za zadanie wprowadzić wymagane poprawki w ramach regularnych przeglądów.

Podsumowanie

W przyszłości Arvato i firmy członkowskie nie zaprzestaną swoich wysiłków na rzecz wzmocnienia ochrony klimatu w ramach swojej działalności. Kwestie ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania zasobów będą nadal odgrywać ważną rolę w naszych rozmowach i negocjacjach z klientami i dostawcami. W związku z tym zachęcamy również naszych partnerów do zrównoważonej ochrony środowiska. Nasze zaangażowanie w ochronę zasobów, od których zależy nasze życie, wykracza daleko poza to, co wymagane jest przez prawo. Taka postawa jest nie tylko zgodna z naszą wizją zrównoważonego rozwoju, ale także odzwierciedla rosnącą świadomość społeczeństwa, że należy zostawić ziemię przyszłym pokoleniom w jak najlepszym stanie.