Swoboda działania dzięki płynności finansowej

Faktoring B2B

Swoboda działania dzięki płynności finansowej

Zabezpiecz swój biznes oraz popraw płynność finansową swojej firmy dzięki pomocy specjalistów z zespołu Arvato Polska. Od kompleksowych usług, obejmujących finansowanie sprzedaży, zarządzanie należnościami i przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców, przez faktoring niepełny
(z regresem), bez przejęcia ryzyka zapłaty przez faktora, aż po modele wymagalnościowe lub stworzone w odpowiedzi na potrzeby dostawców jednostek samorządowych (z wydłużonym terminem płatności).

 

Czym jest faktoring? 

 

Jest to coraz popularniejsza forma finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce. Zasada działania opiera się na wykupieniu przez wyspecjalizowanego w tym zakresie faktora nieprzeterminowanych należności od danej firmy. W rezultacie przedsiębiorstwo to, nazywane faktorantem, otrzymuje środki finansowe znacznie wcześniej niż wynosi termin spłaty wierzytelności, co pozwala na lepsze planowanie zarządzania finansami, terminową spłatę własnych zobowiązań i uniknięcie ewentualnych dodatkowych kosztów z tego tytułu, a także zminimalizowanie ryzyka ściągania należności.

Dostępnych jest wiele form faktoringu, odmiennych pod względem ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów, gwarantowanego przez faktora bezpieczeństwa finansowego, sposobów i terminów płatności oraz pakietu dostępnych rozwiązań finansowych. Ogólny podział obejmuje faktoring:

 

KRAJOWY 

 1. pełny (z przejęciem ryzyka)
 • na polisie Faktoranta
 • na polisie Arvato

2.  niepełny (bez przejęcia ryzyka)

3.  wymagalnościowy

4.  samorządowy

 

ZAGRANICZNY 

 1. pełny (z przejęciem ryzyka)
 • na polisie Faktoranta
 • na polisie Arvato 

2.  niepełny (bez przejęcia ryzyka)

3.  eksportowy

4.  wymagalnościowy

 

MIESZANY

dowolna kombinacja powyższych 

Rodzaje faktoringu

Faktoring pełny - bezpieczny biznes

Daje klientowi pewność otrzymania zaplanowanych przepływów pieniężnych. Obejmuje zarówno finansowanie sprzedaży, zarządzanie należnościami, jak również przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców.

Bardzo ważnym elementem faktoringu pełnego jest ubezpieczenie należności handlowych.

Klient może posiadać własną polisę ubezpieczenia należności, bądź ubezpieczyć wybranych odbiorców w ramach polisy faktora.

Dzięki współpracy z nami, nasi Klienci mogą być pewni nie tylko tego, że otrzymają gotówkę już następnego dnia po zrealizowaniu sprzedaży,
ale także zyskują gwarancję, że otrzymane środki nie zostaną cofnięte nawet w razie problemów
z wyegzekwowaniem zapłaty od ich odbiorców (tzw. brak regresu).

Ponadto prowadzimy kompleksowe zarządzanie należnościami, obejmujące m.in. prowadzenie rozrachunków z odbiorcami naszych klientów, bieżącą analizę ich zdolności płatniczej, monitowanie dłużników oraz przedsądowe i sądowe egzekwowanie zaległych płatności.

Faktoring niepełny - poprawa płynności finansowej

Jeśli firma jest absolutnie pewna wiarygodności i wypłacalności swoich odbiorców, proponujemy jej współpracę na zasadach faktoringu niepełnego (czyli z tzw. regresem).

Usługa ta obejmuje finansowanie sprzedaży i zarządzanie należnościami, ale z tą różnicą w stosunku do faktoringu pełnego, że ryzyko braku zapłaty nie jest przejmowane przez faktora. W sytuacji, gdy wyegzekwowanie należności od odbiorcy okaże się nieskuteczne, wierzytelność zostanie przeniesiona z powrotem na klienta.

Faktoring wymagalnościowy - pieniądze zawsze na czas

Oferta Arvato to pakiet usług finansowych, których konstrukcja i poszczególne elementy są każdorazowo dostosowywane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Mogą oni zrezygnować na przykład z usługi bieżącego, regularnego finansowania swojej działalności, co na ogół następuje w sytuacji, gdy firma ma odpowiednio wysoki kapitał obrotowy. Rachunek bankowy takiego klienta może być wtedy zasilany jedynie na specjalne życzenie - gdy zaistnieje nagła potrzeba.

Jeśli problemem Twojej firmy nie jest ogólny niedobór środków obrotowych, a jedynie nieterminowość spłat należności przez odbiorców, proponujemy skorzystać z oferowanej przez nas usługi zasilania Państwa rachunku bankowego nie w dniach przekazywania nam faktur,
lecz w terminach płatności podawanych na fakturach (o ile do tego czasu nie wpłynie zapłata od dłużnika). Jest to tzw. faktoring wymagalnościowy, który zapewnia kompletność i terminowość wpływów ze sprzedaży, a tym samym znakomicie ułatwia planowanie przepływów pieniężnych w każdej firmie.

Faktoring samorządowy - długie terminy płatności to nie problem

Skierowany jest do dostawców jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli masz podpisaną umowę z Urzędem Gminy, Urzędem Miasta lub inną jednostką samorządową, zapewnimy Twojej firmie natychmiastową zapłatę za wystawione faktury. Już dzień po wystawieniu faktur istnieje mozliwość dysponowania środkami finansowymi, co pozwoli np. zapłacić wcześniej swoim kooperantom i uzyskanie rabatów z tego tytułu. Tym sposobem zapewniasz Twojej firmie bardzo dobry, wiarygodny wizerunek w oczach dostawców.

Faktoring samorządowy w Arvato Polska daje możliwość zaproponowania podmiotom publicznym dłuższych terminów płatności. Poprawia atrakcyjność firmy jako partnera biznesowego, jednocześnie zapewniając płynność finansową. W ten sposób zwiększa szanse pozyskania nowych kontraktów.

Schemat działania

 1. Dostawca (nasz klient) dostarcza towar / usługę dla Odbiorcy.
 2. Dostawca przesyła do Arvato Polska (Faktor) faktury do wykupu wierzytelności, które Faktor nabywa oraz wypłaca zaliczkę (np.90%).
 3. Odbiorca dokonuje płatności na rachunek Faktora zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze, w przypadku braku terminowej zapłaty Faktor dokonuje czynności monitorujących/ windykacyjnych.
 4. Wypłata pozostałej części (np.10%) na rzecz Dostawcy.

Warunki i standardy usług

Elastyczność to jedna z podstawowych cech, jakimi charakteryzuje się oferta obsługi faktoringowej w Arvato Polska. Skupiamy się głównie
na potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw, dla których usługa ta stanowi często najkorzystniejsze rozwiązanie przejściowych problemów finansowych, wynikających z opóźnień w spłacie zobowiązań przez ich odbiorców. Płynne dostosowanie się do indywidualnych oczekiwań firm działających w różnych branżach jest u nas standardem, co spotyka się z uznaniem i wysoką oceną naszych działań przez klientów.

Przede wszystkim prostota

Współpraca opiera się w Arvato Polska na przejrzystych, jasnych zasadach i prostym sposobie naliczania opłat. Minimalizujemy wszelką zbędną „papierologię” stawiając na nowoczesne rozwiązania przesyłu danych on-line – bez konieczności wysyłki dokumentów sprzedażowych w formie papierowej. Proces jest niezwykle prosty:

Klient wysyła plik z danymi -> System automatycznie przelicza i wypłaca zaliczkę

Taka forma współpracy jest niezwykle wygodna dla klienta nie tylko z uwagi na swoją prostotę, czy ograniczenie kosztów faktoringu,
ale także sprawność działania, gdyż środki z przesłanych wierzytelności dostępne są błyskawicznie.

Kolejnym udogodnieniem dla naszych klientów jest intuicyjny w obsłudze system on-line, który pozwala między innymi na:

 • sprawdzenie historii wszystkich przeprowadzonych operacji,
 • kontrolę poziomu wykorzystania limitu,
 • weryfikację przeterminowanych płatności,
 • poznanie zaangażowania odbiorcy,
 • wygenerowanie raportów dla działu sprzedaży lub księgowości.

Wszystkie udostępniane przez nas narzędzia dostosowane są do wymagań polskiego rynku i przedsiębiorstwa, a także realiów polskich przepisów prawa.


Podstawowe warunki i standardy świadczenia naszych usług:

 • przekazanie do faktoringu obrotu brutto w wysokości minimum 4 mln zł rocznie,
 • objęcie usługą minimum 4 stałych odbiorców,
 • przekazywanie do faktoringu całości obrotu firmy z wyznaczonymi odbiorcami,
 • wypłacanie zaliczek w wysokości do 90% wartości faktur brutto,
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców do 90% wartości wierzytelności,
 • możliwość przekazywania faktur w dowolnej wysokości, bez minimalnych progów,
 • dopuszczalny termin odroczonej płatności na fakturach – nie dłuższy niż 180 dni,
 • naliczanie odsetek za finansowanie "z dołu" na koniec miesiąca, czyli korzystniej dla naszych Klientów niż w przypadku naliczania
  "z góry" (tzw. dyskonto),
 • naliczanie wszystkich opłat "z dołu", na koniec każdego miesiąca i ujęcie ich na jednej, wystawionej przez nas fakturze,
 • opieka realizowana przez wyznaczonego, kompetentnego Opiekuna Klienta w trakcie całego okresu współpracy,
 • system on-line do dyspozycji Klienta, podgląd wszystkich operacji wraz z możliwością generowania różnego rodzaju raportów,
 • przesyłanie danych: elektroniczny transfer danych (zalecany), skan, faks; do decyzji klienta.

Przejrzyste koszty faktoringu to podstawa - naliczanie opłat opieramy na 3 filarach: prowizji za obsługę, odsetkach za finansowanie oraz prowizji przygotowawczej

Filar I - Prowizja faktoringowa (za obsługę)

Jest ona ściśle zależna od ilości wykupywanych wierzytelności, liczby dłużników faktoringowych i wielu innych czynników, wpływających
na ilość pracy, jaką należy poświęcić na zarządzanie należnościami. Liczona jest jako procent od wartości faktury (brutto).

Przykładowy koszt faktoringu - prowizja za obsługę

Kwota faktury (brutto)                     100 000 zł

Wysokość prowizji za obsługę        0,3%

100 000 x 0,3% = 300

Koszt prowizji za obsługę              300 zł

Filar II - Odsetki za finansowanie

Dla należności w PLN odsetki obliczane są na podstawie WIBOR, a dla należności w EURO na podstawie EURIBOR i naliczane są jedynie
za rzeczywistą wypłaconą zaliczkę oraz rzeczywisty okres finansowania
. Dodatkowo do odsetek dodawana jest marża.

Przykładowy koszt faktoringu – odsetki za finansowanie przy terminie płatności wynoszącym 30 dni.

Kwota faktury (brutto)                                                          100 000 zł

Zaliczkowanie                                                                         90%

100 000 x 90% = 90 000

Kwota zaliczki                                                                         90 000 zł

WIBOR 1M                                                                               2,6%

Marża                                                                                       1,8%

2,6% + 1,8% = 4,4%

W skali roku                                                                            4,4%

4,4%/12 = 0,366%

Miesięcznie                                                                             0,366%

90 000 x 0,366% = 329,40

Koszt odsetek (przy zapłacie dokładnie w 30 dniu)      329,40 zł 

 

Filar III - Prowizja przygotowawcza

Jej wysokość waha się w granicach od 0,1 do 1% od kwoty udostępnionego limitu zadłużenia.

Zwiększ bezpieczeństwo

Opcjonalnym rozwiązaniem jest możliwość ubezpieczenia transakcji dzięki faktoringowi pełnemu – bez regresu. W jego ramach Arvato Polska przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy faktury do wysokości wypłaconej Klientowi zaliczki. Oznacza to, że w przypadku upadłości, problemów finansowych dłużnika zatrzymają Państwo pełną kwotę wypłaconej zaliczki.

Rozwiązanie to zwiększy nieco koszty faktoringu, natomiast zapewnia pełen komfort i znakomicie podnosi bezpieczeństwo prowadzonej działalności.

Korzyści

Wiarygodność

Arvato Polska należy, wraz z grupą przedsiębiorstw usługowych Arvato, do globalnego koncernu Bertelsmann
SE & Co. KGaA, którego roczne przychody wynoszą kilkanaście miliardów euro i który zatrudnia blisko 100 tys. pracowników.
Jest to wymowna gwarancja naszej wiarygodności i stabilności finansowej. 

Dopasowanie oferty do potrzeb danego klienta

Choć świadczenie usług standardowych jest tańsze, zawsze staramy się dostosować pakiet oferowanych przez nas rozwiązań finansowych do indywidualnych, niekiedy bardzo specyficznych, potrzeb poszczególnych klientów.

Wieloletnie doświadczenie

Usługi finansowe świadczymy w Polsce
od roku 2000. Korzystamy przy tym z bogatego doświadczenia firmy BFS finance GmbH, funkcjonującej na rynku zachodnioeuropejskim od roku 1961 roku i należącej do największych niemieckich firm faktoringowych. Dzięki temu możemy naszym klientom zagwarantować obsługę finansową na najwyższym poziomie i najkorzystniejszych warunkach.

Sprawność i nowoczesność w zarządzaniu należnościami by

Korzystamy nie tylko z rozwiązań praktycznych i technologii informatycznych doskonale sprawdzonych przez inne firmy koncernu, ale rozwijamy także własne produkty. Są one ściśle dostosowane
do realiów polskiego rynku i systemu prawnego oraz do aktualnych wymagań rodzimych przedsiębiorstw.

Rzetelność w prowadzeniu rozrachunków

Skrupulatne prowadzenie kont rozrachunkowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi i przedmiotem szczególnych starań. Dotyczy to zarówno rozliczeń z naszymi klientami,
jak i pomiędzy nimi i ich odbiorcami. Niezwłocznie i wyczerpująco wyjaśniamy powstałe niezgodności i systematycznie potwierdzamy salda rozrachunków.
Efektem takiego podejścia jest wzajemne zaufanie i komfort współpracy.

Gwarancja pełnej ochrony danych

Zapewniamy staranne przechowywanie danych i rygorystyczne zasady ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych. Poświadcza to certyfikat jakości ISO 9001.
Aby zagwarantować bezpieczeństwo powierzonych nam materiałów i informacji, inwestujemy w nowoczesne systemy zabezpieczeń i profesjonalną ochronę naszych obiektów. 

Specjalizacja w zabezpieczeniu ryzyka braku zapłaty od kontrahentów

Dzięki specjalizacji w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, jesteśmy liderem polskiego rynku w zakresie faktoringu pełnego, tzn. z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców. Daje to naszym Klientom znacznie większą stabilność finansową i... "spokojną głowę"!

Ludzie

Doborowy zespół naszych konsultantów wyróżnia się nie tylko wysokimi kompetencjami i profesjonalnym zaangażowaniem, ale także wzbudzanym zaufaniem i sympatią.